Algemene Voorwaarden Studio Jezz

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten en deelnemers van lessen, workshops, consulten verschillende activiteiten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord van Jezz Life, gevestigd te Wouter Sluislaan 53, Zuidoostbeemster en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 63347180.
1.2 Deelname aan de lessen, cursussen en workshops geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3 Elke deelnemer is geboden om lichamelijke klachten te melden aan de docent. Deelname is alleen mogelijk indien jouw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met de huisarts.
1.4 Deelname aan de lessen, invullen van inschrijfformulier of intakeformulier betekent dat je akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2
Betaling

2.1 De betaling voor het abonnement dient voor het einde van de maand te zijn voldaan. Betaling mag per bank worden overgemaakt naar NL76 ASNB 0781 2884 28 t.n.v. Jezz Life.
2.2 Facturen voor consulten of andere dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.


Artikel 3
Annulering en opzegging

3.1 Jezz Life heeft het recht om zonder opgave van reden een les of workshop te annuleren.
3.2 Jezz Life registreert voor de yogalessen de dag en tijd van voorkeur en rekent op jouw deelname. Afberichten kan telefonisch, per sms of per Whatsapp. Voor een avondles dienen afberichten voor 12:00 uur ‘s middags binnen te zijn. Voor een ochtendles 18:00 uur de avond ervoor. Indien afberichten niet tijdig zijn gegeven, wordt de les in rekening gebracht.
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle of bericht is aangekomen.
3.3 Annuleringen voor deelname aan een workshop moeten 24 uur van te voren zijn doorgegeven, anders zullen de kosten in rekening worden gebracht.
3.4 Het opzegtermijn voor het maandabonnement is 1 maand. Laat voor het einde van de maand weten als je wilt beëindigen, dan stopt het abonnement een maand later op de laatste dag van die maand.


Artikel 4
Wijziging

Jezz Life heeft de vrijheid om de Algemene Voorwaarden, locatie, lestijden, prijzen en/of data te wijzigen. Wijzigingen ontvang je per mail.


Artikel 5
Uitsluiting

Jezz Life heeft het recht, om zonder opgave van reden, een deelnemer toegang tot de les te weigeren.
In dat geval zullen eventueel overgebleven lessen op de rittenkaart worden terugbetaald.


Artikel 6
Aansprakelijkheid

6.1 Jezz Life verplicht zich alle opdrachten naar inzicht en vermogen uit te voeren.
6.2 Jezz Life is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
6.3 Deelnemer is bekent met de volgende richtlijnen om het risico op blessures te verminderen:

  • Indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, consulteer een arts voordat je met yogalessen begint. Ook indien je zwanger bent;
  • Stuur een persoonlijk bericht wanneer je bijvoorbeeld last hebt van een blessure, hoge bloeddruk, hernia, rugproblemen, recente operatie (korter dan drie maanden terug), hartkwalen of andere lichamelijke klachten waarvan je denkt dat het aandacht verdient;
  • Voer de yogaoefeningen zorgvuldig uit en luister naar je eigen lichaam;
  • Voer geen yogaoefeningen uit die pijnlijk zijn;
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Jezz Life.
7.3 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden dan wel deelname aan enige vorm van de diensten of het afnemen van andere producten van Jezz Life zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Purmerend of omstreken. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in omgeving Purmerend behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 8 Privacy wetgeving

8.1 Jezz Life verklaart dat de persoonlijke gegevens van klanten en studenten alsook de medische toelichting alleen voor intern gebruik is omdat van belang is om te weten wat de eventuele fysieke en/of mentale beperkingen zijn.
8.2 Jezz Life verklaart dat er zonder mondelinge of schriftelijke toestemming van klanten en studenten, geen foto’s voor promotionele doeleinden gebruikt worden.

Vragen?

Je ontvangt z.s.m. een reactie.

Wordt verstuurd
   

©2021 Studio De Laat - Zuidoostbeemster

Privacybeleid

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?